องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ขอสอบถามกรณีขออนุญาตก่อสร้างต้องแนบเอกสารหลักฐานอะไรบ้างครับ

เอกสารที่ต้องยื่นในกรณีขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติม ดัดแปลง 1. ใบคำขออนุญาต 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุญาตและเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด 4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด 5. แบบแปลน ผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลนรายละเอียดดังนี้ 5.1 รายการประกอบแบบ 5.2 แผนที่สังเขป 5.3 รูปแบบพื้น 5.4 รูปด้าน 4 ด้าน 5.5 รูปตัด 2 ด้าน 5.6 รูปโครงหลังคา 5.7 รูปแปลนคาน,คานคอดิน,ฐานราก 5.8 รูปขยายส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง คาน ,เสา,ฐานราก 5.9 รูปแปลนไฟฟ้า,สุขาภิบาล 5.10 รายการคำนวณ 6. ภาพถ่ายสถานที่ทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด (เซ็นต์สำเนาถูกต้องทุกแผ่นนะคะ)

(โดย:นายวิไชย์ พละศักดิ์ เขียนเมื่อ:15 มีนาคม 2566)

สอบถามเรื่อง การขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะ

สามารถมาติดต่อขอรับแบบรับขึ้นทะเบียนเด้กแรกเกิด ได้ที่ สำนักปลัด อบตหนองอ้ม - แบบลงทะเบียน (ดร.01) -แบบรับรองสถานะของครอบครัว (ดร.02) เอกสารประกอบคำขอขึ้นทะเบียน ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (แม่เด็ก)(พ่อเด็กใช้กรณีเป็นคนต่างด้าว) หรือ (ผู้ปกครอง กรณีอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย) 2.สำเนาทะเบียนบ้าน (แม่เด็ก)(พ่อเด็กใช้กรณีเป็นคนต่างด้าว) หรือผู้ปกครอง 3.สำเนาสูติบัตร 4.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น (ธนาคารกรุงไทย ธกส. ออมสิน เท่านั้น) ของผู้รับสิทธิ หรือผู้ปกครอง 5.สำเนาบัตรประชาชน ผู้รังรอง ดร.02 - สำเนาบัตรประจำตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 แผ่น -สำเนาบัตรประจำตำแหน่ง อสม. จำนวน 1 แผ่น 6. พร้อมรับรองสำเนาถุกต้อง

(โดย:นางสาวอุไรวรรณ จันทานิต เขียนเมื่อ:15 มีนาคม 2566)

การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีกำหนดรับชำระภายในวันที่เท่าไหร่

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ภาษี 2565 เป็นการทั่วไปอีก 2 เดือน ดังนี้ กำหนดระยะเวลาเดิม ภายในเดือน เมษายน 2565 กำหนดระยะเวลาใหม่ ภายในเดือน มิถุนายน 2565

(โดย:น.ส.ศิริลักษณ์ อารมชื่น เขียนเมื่อ:25 เมษายน 2565)

ผู้สูงอายุเกิดวันที่ 4 มกราคม 2494 จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท เริ่มเดือนไหนคะ

ต้องได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือน 700.-บาท คะ

(โดย:นางนิ่ม จันนุกูล เขียนเมื่อ:14 มีนาคม 2565)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ออกวันที่เท่าไหร่คับ

ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนคะ ถ้าวันหยุดตรงกับวันที่ 10 จะดำเนินการออกให้ก่อนวันที่ 10 คะ

(โดย:นายคำมี สมพร เขียนเมื่อ:13 มกราคม 2565)

5 รายการที่ดำเนินการแล้ว× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม