messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอ้ม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักปลัด
นางอิศริยา สมพร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 094-5697966
นางสาวศรีไพ รอดภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 063-1965879
นางสาวเกียรติรัตน์ ธิอามาตย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 088-659 4242
นางสาวสายใจ บุญมางำ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 083-1290337
นายเดวิทย์ ศิริมูล
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 085-0255321
นายณรงค์ศักดิ์ สมพร
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 099-0423159
นายเกรียงไกร ช่วงชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 064-1715320
นางสาวพลอยณภัส จันทานิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : โทร.097-1516163
นางสาวปาริสา พิสภัย
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 093-6989469
นางชนัญชิดา พงษ์มาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 083-7379714
นายศิทธิวัชญ์ สาริพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 065-3921275
นางเพลินพิศ วงค์โสภา
คนงานทั่วไป
โทร : 061-7865064
นายสยุมภู อินทมาตย์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 085-4176732
นายสมเพียร ชุมพันธ์
นักการภารโรง
โทร : 099-0381096

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม