ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง